A♭ v1
(A♭,C,E♭)

- E♭ A♭ C E♭
A v1
(A,C♯,E)

- E A C♯ E
B♭ v1
(B♭,D,F)

- F B♭ D F
B v1
(B,D♯,F♯)

0,1,0,2,1
F♯ D♯ F♯ B D♯
C v1
(C,E,G)

x,2,1,3,2
- E G C E
D♭ v1
(D♭,F,A♭)

x,3,2,4,3
- F A♭ D♭ F
D v1
(D,F♯,A)

0,0,0,0,0
F♯ D F♯ A D
E♭ v1
(E♭,G,B♭)

x,1,1,1,1
- E♭ G B♭ E♭
E v1
(E,G♯,B)

x,2,2,2,2
- E G♯ B E
F v1
(F,A,C)

x,3,3,3,3
- F A C F
G♭ v1
(G♭,B♭,D♭)

x,4,4,4,4
- G♭ B♭ D♭ G♭
G v1
(G,B,D)

x,0,1,2,0
- D G B D
A♭ v2
(A♭,C,E♭)

6fr > x,6,6,6,6
- A♭ C E♭ A♭
A v2
(A,C♯,E)

7fr > x,7,7,7,7
- A C♯ E A
B♭ v2
(B♭,D,F)

8fr > x,8,8,8,8
- B♭ D F B♭
B v2
(B,D♯,F♯)

4fr > 0,4,5,6,4
F♯ F♯ B D♯ F♯
C v2
(C,E,G)

5fr >
- G C E G
D♭ v2
(D♭,F,A♭)

6fr >
- A♭ D♭ F A♭
D v2
(D,F♯,A)

7fr > 0,7,8,9,7
F♯ A D F♯ A
E♭ v2
(E♭,G,B♭)

4fr > x,5,4,6,5
- G B♭ E♭ G
E v2
(E,G♯,B)

5fr > x,6,5,7,6
- G♯ B E G♯
F v2
(F,A,C)

6fr > x,7,6,8,7
- A C F A
G♭ v2
(G♭,B♭,D♭)

5,4,4,4,x
G♭ G♭ B♭ D♭ -
G v2
(G,B,D)

x,5,5,5,5
- G B D G
A♭ v3
(A♭,C,E♭)

x,x,2,3,1
- - A♭ C E♭
A v3
(A,C♯,E)

x,x,3,4,2
- - A C♯ E
B♭ v3
(B♭,D,F)

x,x,4,5,3
- - B♭ D F
B v3
(B,D♯,F♯)

4fr > x,x,5,6,4
- - B D♯ F♯
C v3
(C,E,G)

5fr > x,x,6,7,5
- - C E G
D♭ v3
(D♭,F,A♭)

6fr > x,x,7,8,6
- - D♭ F A♭
D v3
(D,F♯,A)

x,0,0,0,0
- D F♯ A D
E♭ v3
(E♭,G,B♭)

x,1,1,1,5
- E♭ G B♭ G
E v3
(E,G♯,B)

2fr > x,2,2,2,6
- E G♯ B G♯
F v3
(F,A,C)

3fr > x,3,6,0,3
- F C A F
G♭ v3
(G♭,B♭,D♭)

4fr > 5,4,4,4,8
G♭ G♭ B♭ D♭ B♭
G v3
(G,B,D)

x,x,1,2,0
- - G B D
A♭ v4
(A♭,C,E♭)

6fr > 7,6,6,6,6
A♭ A♭ C E♭ A♭
A v4
(A,C♯,E)

7fr > 8,7,7,7,7
A A C♯ E A
B♭ v4
(B♭,D,F)

8fr >
B♭ B♭ D F B♭
B v4
(B,D♯,F♯)

9fr >
B B D♯ F♯ B
C v4
(C,E,G)

10fr > 11,10,10,10,10
C C E G C
D♭ v4
(D♭,F,A♭)

11fr > 12,11,11,11,11
D♭ D♭ F A♭ D♭
D v4
(D,F♯,A)

x,0,0,0,4
- D F♯ A F♯
E♭ v4
(E♭,G,B♭)

x,1,1,1,x
- E♭ G B♭ -
E v4
(E,G♯,B)

x,2,2,2,x
- E G♯ B -
F v4
(F,A,C)

3fr > x,3,3,3,7
- F A C A
G♭ v4
(G♭,B♭,D♭)

4fr > x,x,0,4,8
- - G♭ D♭ B♭
G v4
(G,B,D)

5fr > 6,5,5,5,5
G G B D G
A♭ v5
(A♭,C,E♭)

6fr >
A♭ A♭ C E♭ -
A v5
(A,C♯,E)

7fr > 8,7,7,7,x
A A C♯ E -
B♭ v5
(B♭,D,F)

8fr >
B♭ B♭ D F D
B v5
(B,D♯,F♯)

9fr > x,9,9,9,9
- B D♯ F♯ B
C v5
(C,E,G)

10fr > x,10,10,10,10
- C E G C
D♭ v5
(D♭,F,A♭)

11fr > x,11,11,11,11
- D♭ F A♭ D♭
D v5
(D,F♯,A)

x,0,3,0,4
- D A A F♯
E♭ v5
(E♭,G,B♭)

8fr > x,x,9,10,8
- - E♭ G B♭
E v5
(E,G♯,B)

2fr > x,2,5,2,6
- E B B G♯
F v5
(F,A,C)

x,3,3,3,x
- F A C -
G♭ v5
(G♭,B♭,D♭)

4fr > x,4,4,4,8
- G♭ B♭ D♭ B♭
G v5
(G,B,D)

5fr > 6,5,5,5,0
G G B D D
A♭ v6
(A♭,C,E♭)

6fr >
A♭ A♭ C E♭ C
A v6
(A,C♯,E)

7fr > 8,7,7,7,11
A A C♯ E C♯
B♭ v6
(B♭,D,F)

8fr >
B♭ D D F B♭
B v6
(B,D♯,F♯)

6fr > 10,9,0,6,9
B B F♯ D♯ B
C v6
(C,E,G)

10fr > x,10,10,10,14
- C E G E
D♭ v6
(D♭,F,A♭)

11fr > 12,15,11,11,11
D♭ F F A♭ D♭
D v6
(D,F♯,A)

x,0,3,5,4
- D A D F♯
E♭ v6
(E♭,G,B♭)

x,1,4,1,5
- E♭ B♭ B♭ G
E v6
(E,G♯,B)

9fr > x,x,10,11,9
- - E G♯ B
F v6
(F,A,C)

3fr > x,3,6,0,7
- F C A A
G♭ v6
(G♭,B♭,D♭)

4fr > 5,8,4,4,4
G♭ B♭ B♭ D♭ G♭
G v6
(G,B,D)

5fr > 6,0,5,5,5
G D B D G
A♭ v7
(A♭,C,E♭)

6fr >
- A♭ C E♭ C
A v7
(A,C♯,E)

7fr > x,7,7,7,11
- A C♯ E C♯
B♭ v7
(B♭,D,F)

8fr > 9,0,8,8,0
B♭ D D F D
B v7
(B,D♯,F♯)

9fr > 10,9,9,9,x
B B D♯ F♯ -
C v7
(C,E,G)

10fr > 11,14,10,10,10
C E E G C
D♭ v7
(D♭,F,A♭)

11fr > x,11,11,11,15
- D♭ F A♭ F
D v7
(D,F♯,A)

5fr > x,0,0,5,7
- D F♯ D A
E♭ v7
(E♭,G,B♭)

x,x,1,1,1
- - G B♭ E♭
E v7
(E,G♯,B)

x,x,2,2,2
- - G♯ B E
F v7
(F,A,C)

3fr > x,3,6,0,x
- F C A -
G♭ v7
(G♭,B♭,D♭)

x,4,4,4,x
- G♭ B♭ D♭ -
G v7
(G,B,D)

5fr > 6,0,5,5,0
G D B D D
A♭ v8
(A♭,C,E♭)

6fr >
A♭ C C E♭ A♭
A v8
(A,C♯,E)

7fr > 8,11,7,7,7
A C♯ C♯ E A
B♭ v8
(B♭,D,F)

8fr > x,8,8,8,0
- B♭ D F D
B v8
(B,D♯,F♯)

9fr > 10,9,9,9,13
B B D♯ F♯ D♯
C v8
(C,E,G)

10fr > 11,10,10,10,x
C C E G -
D♭ v8
(D♭,F,A♭)

11fr > 12,11,11,11,15
D♭ D♭ F A♭ F
D v8
(D,F♯,A)

7fr > x,0,0,0,7
- D F♯ A A
E♭ v8
(E♭,G,B♭)

x,5,1,1,1
- G G B♭ E♭
E v8
(E,G♯,B)

2fr > x,6,2,2,2
- G♯ G♯ B E
F v8
(F,A,C)

3fr > x,3,6,3,7
- F C C A
G♭ v8
(G♭,B♭,D♭)

4fr > 5,8,0,4,4
G♭ B♭ G♭ D♭ G♭
G v8
(G,B,D)

x,5,5,2,0
- G B B D
A♭ v9
(A♭,C,E♭)

6fr > x,6,6,6,x
- A♭ C E♭ -
A v9
(A,C♯,E)

7fr > x,7,7,7,x
- A C♯ E -
B♭ v9
(B♭,D,F)

4fr > x,x,4,8,0
- - B♭ F D
B v9
(B,D♯,F♯)

9fr > x,9,9,9,13
- B D♯ F♯ D♯
C v9
(C,E,G)

10fr > 11,10,10,10,14
C C E G E
D♭ v9
(D♭,F,A♭)

11fr > 12,11,11,11,x
D♭ D♭ F A♭ -
D v9
(D,F♯,A)

x,0,0,0,x
- D F♯ A -
E♭ v9
(E♭,G,B♭)

x,5,4,1,1
- G B♭ B♭ E♭
E v9
(E,G♯,B)

2fr > x,6,5,2,2
- G♯ B B E
F v9
(F,A,C)

10fr > x,x,11,12,10
- - F A C
G♭ v9
(G♭,B♭,D♭)

x,x,4,4,4
- - B♭ D♭ G♭
G v9
(G,B,D)

x,5,5,5,0
- G B D D
A♭ v10
(A♭,C,E♭)

6fr > x,6,9,6,10
- A♭ E♭ E♭ C
A v10
(A,C♯,E)

7fr > 8,11,10,0,7
A C♯ E A A
B♭ v10
(B♭,D,F)

4fr > x,8,4,8,0
- B♭ B♭ F D
B v10
(B,D♯,F♯)

9fr > 10,13,9,9,9
B D♯ D♯ F♯ B
C v10
(C,E,G)

10fr > x,10,10,10,x
- C E G -
D♭ v10
(D♭,F,A♭)

11fr > x,11,11,11,x
- D♭ F A♭ -
D v10
(D,F♯,A)

7fr > x,0,0,9,7
- D F♯ F♯ A
E♭ v10
(E♭,G,B♭)

4fr > x,5,4,6,x
- G B♭ E♭ -
E v10
(E,G♯,B)

5fr > x,6,5,7,x
- G♯ B E -
F v10
(F,A,C)

x,x,3,3,3
- - A C F
G♭ v10
(G♭,B♭,D♭)

7fr > x,8,7,9,8
- B♭ D♭ G♭ B♭
G v10
(G,B,D)

2fr > 6,5,5,2,0
G G B B D
A♭ v11
(A♭,C,E♭)

6fr > x,x,6,6,6
- - C E♭ A♭
A v11
(A,C♯,E)

7fr > x,x,7,7,7
- - C♯ E A
B♭ v11
(B♭,D,F)

x,0,4,5,3
- D B♭ D F
B v11
(B,D♯,F♯)

9fr >
B D♯ F♯ F♯ B
C v11
(C,E,G)

11fr > 11,14,13,15,14
C E G C E
D♭ v11
(D♭,F,A♭)

11fr > x,11,14,11,15
- D♭ A♭ A♭ F
D v11
(D,F♯,A)

7fr > x,0,8,9,7
- D D F♯ A
E♭ v11
(E♭,G,B♭)

4fr > x,5,4,6,8
- G B♭ E♭ B♭
E v11
(E,G♯,B)

5fr > x,6,5,7,9
- G♯ B E B
F v11
(F,A,C)

3fr > x,x,6,0,3
- - C A F
G♭ v11
(G♭,B♭,D♭)

4fr > x,8,4,4,4
- B♭ B♭ D♭ G♭
G v11
(G,B,D)

x,x,5,5,5
- - B D G
A♭ v12
(A♭,C,E♭)

6fr > x,10,6,6,6
- C C E♭ A♭
A v12
(A,C♯,E)

7fr > x,11,7,7,7
- C♯ C♯ E A
B♭ v12
(B♭,D,F)

x,0,4,1,3
- D B♭ B♭ F
B v12
(B,D♯,F♯)

- D♯ F♯ B D♯
C v12
(C,E,G)

x,2,1,3,x
- E G C -
D♭ v12
(D♭,F,A♭)

x,3,2,4,x
- F A♭ D♭ -
D v12
(D,F♯,A)

x,x,0,0,0
- - F♯ A D
E♭ v12
(E♭,G,B♭)

4fr > 6,5,4,6,x
G G B♭ E♭ -
E v12
(E,G♯,B)

5fr > 7,6,5,7,x
G♯ G♯ B E -
F v12
(F,A,C)

3fr > x,7,6,0,3
- A C A F
G♭ v12
(G♭,B♭,D♭)

4fr > x,8,7,4,4
- B♭ D♭ D♭ G♭
G v12
(G,B,D)

8fr > 10,0,8,10,0
B D D G D
A♭ v13
(A♭,C,E♭)

9fr > x,10,9,11,10
- C E♭ A♭ C
A v13
(A,C♯,E)

7fr > x,11,10,7,7
- C♯ E E A
B♭ v13
(B♭,D,F)

4fr > x,0,4,8,0
- D B♭ F D
B v13
(B,D♯,F♯)

- D♯ F♯ B F♯
C v13
(C,E,G)

x,2,1,3,5
- E G C G
D♭ v13
(D♭,F,A♭)

2fr > x,3,2,4,6
- F A♭ D♭ A♭
D v13
(D,F♯,A)

x,4,0,0,0
- F♯ F♯ A D
E♭ v13
(E♭,G,B♭)

5fr > x,5,9,6,8
- G E♭ E♭ B♭
E v13
(E,G♯,B)

6fr > x,6,10,7,9
- G♯ E E B
F v13
(F,A,C)

3fr > x,7,3,3,3
- A A C F
G♭ v13
(G♭,B♭,D♭)

8fr > 9,11,0,9,8
B♭ D♭ G♭ G♭ B♭
G v13
(G,B,D)

8fr > x,9,8,10,0
- B D G D
A♭ v14
(A♭,C,E♭)

6fr >
- C E♭ E♭ A♭
A v14
(A,C♯,E)

10fr > x,11,10,12,11
- C♯ E A C♯
B♭ v14
(B♭,D,F)

4fr > x,0,4,8,8
- D B♭ F B♭
B v14
(B,D♯,F♯)

x,1,0,2,x
- D♯ F♯ B -
C v14
(C,E,G)

2fr > x,2,6,3,5
- E C C G
D♭ v14
(D♭,F,A♭)

3fr > x,3,7,4,6
- F D♭ D♭ A♭
D v14
(D,F♯,A)

5,0,0,0,4
F♯ D F♯ A F♯
E♭ v14
(E♭,G,B♭)

6fr > 6,8,9,10,8
G B♭ E♭ G B♭
E v14
(E,G♯,B)

7fr > 7,9,10,11,9
G♯ B E G♯ B
F v14
(F,A,C)

10fr > x,x,11,0,10
- - F A C
G♭ v14
(G♭,B♭,D♭)

8fr > 9,8,0,9,11
B♭ B♭ G♭ G♭ D♭
G v14
(G,B,D)

5fr > x,9,5,5,5
- B B D G
A♭ v15
(A♭,C,E♭)

9fr >
- C E♭ A♭ -
A v15
(A,C♯,E)

10fr > 12,11,10,0,11
C♯ C♯ E A C♯
B♭ v15
(B♭,D,F)

8fr > x,0,8,8,8
- D D F B♭
B v15
(B,D♯,F♯)

x,1,5,2,4
- D♯ B B F♯
C v15
(C,E,G)

10fr > x,x,10,10,10
- - E G C
D♭ v15
(D♭,F,A♭)

11fr > x,x,11,11,11
- - F A♭ D♭
D v15
(D,F♯,A)

x,4,3,0,0
- F♯ A A D
E♭ v15
(E♭,G,B♭)

4fr > x,x,4,6,5
- - B♭ E♭ G
E v15
(E,G♯,B)

5fr > x,x,5,7,6
- - B E G♯
F v15
(F,A,C)

3fr > x,7,6,3,3
- A C C F
G♭ v15
(G♭,B♭,D♭)

7fr > x,8,7,9,x
- B♭ D♭ G♭ -
G v15
(G,B,D)

8fr > 10,9,8,10,0
B B D G D
A♭ v16
(A♭,C,E♭)

9fr >
- C E♭ A♭ E♭
A v16
(A,C♯,E)

10fr > x,11,10,12,14
- C♯ E A E
B♭ v16
(B♭,D,F)

8fr > x,x,8,8,8
- - D F B♭
B v16
(B,D♯,F♯)

9fr >
- - D♯ F♯ B
C v16
(C,E,G)

10fr > x,14,10,10,10
- E E G C
D♭ v16
(D♭,F,A♭)

11fr > x,15,11,11,11
- F F A♭ D♭
D v16
(D,F♯,A)

5,0,3,0,0
F♯ D A A D
E♭ v16
(E♭,G,B♭)

4fr > x,8,4,6,5
- B♭ B♭ E♭ G
E v16
(E,G♯,B)

5fr > x,9,5,7,6
- B B E G♯
F v16
(F,A,C)

7fr > x,7,11,0,10
- A F A C
G♭ v16
(G♭,B♭,D♭)

7fr > x,8,7,9,11
- B♭ D♭ G♭ D♭
G v16
(G,B,D)

8fr > 10,0,8,10,9
B D D G B
A♭ v17
(A♭,C,E♭)

9fr >
C C E♭ A♭ -
A v17
(A,C♯,E)

10fr > x,11,10,12,x
- C♯ E A -
B♭ v17
(B♭,D,F)

8fr > x,0,11,8,8
- D F F B♭
B v17
(B,D♯,F♯)

9fr >
- D♯ D♯ F♯ B
C v17
(C,E,G)

10fr > x,14,13,10,10
- E G G C
D♭ v17
(D♭,F,A♭)

11fr > x,15,14,11,11
- F A♭ A♭ D♭
D v17
(D,F♯,A)

5,4,0,0,0
F♯ F♯ F♯ A D
E♭ v17
(E♭,G,B♭)

8fr > x,8,9,10,8
- B♭ E♭ G B♭
E v17
(E,G♯,B)

9fr > x,9,10,11,9
- B E G♯ B
F v17
(F,A,C)

10fr > x,10,11,0,10
- C F A C
G♭ v17
(G♭,B♭,D♭)

7fr > 9,8,7,9,x
B♭ B♭ D♭ G♭ -
G v17
(G,B,D)

8fr > x,9,8,10,9
- B D G B
A♭ v18
(A♭,C,E♭)

10fr > x,10,14,11,13
- C A♭ A♭ E♭
A v18
(A,C♯,E)

10fr > 12,11,10,0,x
C♯ C♯ E A -
B♭ v18
(B♭,D,F)

4fr > x,0,4,8,x
- D B♭ F -
B v18
(B,D♯,F♯)

9fr >
- D♯ F♯ F♯ B
C v18
(C,E,G)

x,x,1,3,2
- - G C E
D♭ v18
(D♭,F,A♭)

x,x,2,4,3
- - A♭ D♭ F
D v18
(D,F♯,A)

5,4,3,0,0
F♯ F♯ A A D
E♭ v18
(E♭,G,B♭)

8fr > 9,8,9,10,8
B♭ B♭ E♭ G B♭
E v18
(E,G♯,B)

6fr > x,9,10,7,6
- B E E G♯
F v18
(F,A,C)

6fr > x,x,6,8,7
- - C F A
G♭ v18
(G♭,B♭,D♭)

7fr > x,x,7,9,8
- - D♭ G♭ B♭
G v18
(G,B,D)

5fr > x,9,8,5,5
- B D D G
A♭ v19
(A♭,C,E♭)

9fr > 11,13,9,11,x
C E♭ E♭ A♭ -
A v19
(A,C♯,E)

10fr > 12,11,10,0,14
C♯ C♯ E A E
B♭ v19
(B♭,D,F)

8fr > x,12,8,8,8
- D D F B♭
B v19
(B,D♯,F♯)

x,x,0,2,1
- - F♯ B D♯
C v19
(C,E,G)

5fr > 6,5,6,7,5
G G C E G
D♭ v19
(D♭,F,A♭)

6fr > 7,6,7,8,6
A♭ A♭ D♭ F A♭
D v19
(D,F♯,A)

5,0,3,0,4
F♯ D A A F♯
E♭ v19
(E♭,G,B♭)

5fr > x,8,9,6,5
- B♭ E♭ E♭ G
E v19
(E,G♯,B)

9fr > 10,9,10,11,9
B B E G♯ B
F v19
(F,A,C)

6fr > x,10,6,8,7
- C C F A
G♭ v19
(G♭,B♭,D♭)

7fr > x,11,7,9,8
- D♭ D♭ G♭ B♭
G v19
(G,B,D)

8fr > 10,0,8,10,x
B D D G -
A♭ v20
(A♭,C,E♭)

x,1,2,3,x
- E♭ A♭ C -
A v20
(A,C♯,E)

x,2,3,4,x
- E A C♯ -
B♭ v20
(B♭,D,F)

x,3,4,5,0
- F B♭ D D
B v20
(B,D♯,F♯)

x,4,0,2,1
- F♯ F♯ B D♯
C v20
(C,E,G)

x,5,1,3,2
- G G C E
D♭ v20
(D♭,F,A♭)

2fr > x,6,2,4,3
- A♭ A♭ D♭ F
D v20
(D,F♯,A)

5,0,3,5,0
F♯ D A D D
E♭ v20
(E♭,G,B♭)

5fr > 9,5,9,6,5
B♭ G E♭ E♭ G
E v20
(E,G♯,B)

6fr > 10,6,10,7,6
B G♯ E E G♯
F v20
(F,A,C)

7fr > 11,7,11,0,7
C A F A A
G♭ v20
(G♭,B♭,D♭)

8fr > 12,11,0,9,8
D♭ D♭ G♭ G♭ B♭
G v20
(G,B,D)

x,0,5,5,5
- D B D G
A♭ v21
(A♭,C,E♭)

9fr > x,x,9,11,10
- - E♭ A♭ C
A v21
(A,C♯,E)

10fr > x,x,10,12,11
- - E A C♯
B♭ v21
(B♭,D,F)

x,3,4,1,0
- F B♭ B♭ D
B v21
(B,D♯,F♯)

4fr > x,4,5,6,4
- F♯ B D♯ F♯
C v21
(C,E,G)

2fr > x,5,6,3,2
- G C C E
D♭ v21
(D♭,F,A♭)

3fr > x,6,7,4,3
- A♭ D♭ D♭ F
D v21
(D,F♯,A)

x,x,3,5,4
- - A D F♯
E♭ v21
(E♭,G,B♭)

8fr > x,8,9,10,x
- B♭ E♭ G -
E v21
(E,G♯,B)

9fr > x,9,10,11,x
- B E G♯ -
F v21
(F,A,C)

7fr > 11,10,11,0,7
C C F A A
G♭ v21
(G♭,B♭,D♭)

8fr > 12,8,0,9,8
D♭ B♭ G♭ G♭ B♭
G v21
(G,B,D)

x,0,5,2,5
- D B B G
A♭ v22
(A♭,C,E♭)

9fr > x,13,9,11,10
- E♭ E♭ A♭ C
A v22
(A,C♯,E)

10fr > x,14,10,12,11
- E E A C♯
B♭ v22
(B♭,D,F)

x,3,4,5,x
- F B♭ D -
B v22
(B,D♯,F♯)

6fr > x,9,0,6,9
- B F♯ D♯ B
C v22
(C,E,G)

5fr > x,5,6,7,x
- G C E -
D♭ v22
(D♭,F,A♭)

3fr > 7,3,7,4,3
A♭ F D♭ D♭ F
D v22
(D,F♯,A)

7fr > 8,0,0,0,7
A D F♯ A A
E♭ v22
(E♭,G,B♭)

8fr > 9,8,9,10,x
B♭ B♭ E♭ G -
E v22
(E,G♯,B)

6fr > 10,6,10,x,x
B G♯ E - -
F v22
(F,A,C)

10fr > x,10,11,12,10
- C F A C
G♭ v22
(G♭,B♭,D♭)

8fr > 12,8,0,9,11
D♭ B♭ G♭ G♭ D♭
G v22
(G,B,D)

x,0,1,2,x
- D G B -
A♭ v23
(A♭,C,E♭)

10fr >
- E♭ A♭ A♭ C
A v23
(A,C♯,E)

11fr > 15,14,15,0,11
E E A A C♯
B♭ v23
(B♭,D,F)

11fr > x,x,11,13,12
- - F B♭ D
B v23
(B,D♯,F♯)

6fr > x,x,0,6,9
- - F♯ D♯ B
C v23
(C,E,G)

2fr > 6,2,6,3,2
G E C C E
D♭ v23
(D♭,F,A♭)

6fr > x,6,7,8,x
- A♭ D♭ F -
D v23
(D,F♯,A)

5fr > 8,0,0,5,0
A D F♯ D D
E♭ v23
(E♭,G,B♭)

5fr > 9,5,9,x,x
B♭ G E♭ - -
E v23
(E,G♯,B)

9fr > 10,9,10,11,x
B B E G♯ -
F v23
(F,A,C)

7fr > 11,7,11,0,10
C A F A C
G♭ v23
(G♭,B♭,D♭)

8fr > x,11,12,9,8
- D♭ G♭ G♭ B♭
G v23
(G,B,D)

x,0,1,2,5
- D G B G
A♭ v24
(A♭,C,E♭)

10fr >
E♭ C A♭ A♭ C
A v24
(A,C♯,E)

11fr > 15,11,15,0,11
E C♯ A A C♯
B♭ v24
(B♭,D,F)

11fr > x,15,11,13,12
- F F B♭ D
B v24
(B,D♯,F♯)

5,4,0,2,1
F♯ F♯ F♯ B D♯
C v24
(C,E,G)

5fr > 6,5,6,7,x
G G C E -
D♭ v24
(D♭,F,A♭)

6fr > 7,6,7,8,x
A♭ A♭ D♭ F -
D v24
(D,F♯,A)

5fr > 8,0,0,5,7
A D F♯ D A
   
F v24
(F,A,C)

7fr > x,10,11,8,7
- C F F A
G♭ v24
(G♭,B♭,D♭)

11fr > x,11,12,13,11
- D♭ G♭ B♭ D♭
G v24
(G,B,D)

8fr > x,0,8,10,9
- D D G B
A♭ v25
(A♭,C,E♭)

10fr > 14,10,14,x,x
E♭ C A♭ - -
A v25
(A,C♯,E)

11fr > 15,11,15,0,14
E C♯ A A E
 
B v25
(B,D♯,F♯)

F♯ D♯ F♯ B F♯
C v25
(C,E,G)

2fr > 6,2,6,x,x
G E C - -
D♭ v25
(D♭,F,A♭)

3fr > 7,3,7,x,x
A♭ F D♭ - -
D v25
(D,F♯,A)

4fr > 8,0,0,0,4
A D F♯ A F♯
   
F v25
(F,A,C)

10fr > 11,10,11,0,10
C C F A C
G♭ v25
(G♭,B♭,D♭)

8fr > 12,8,12,9,8
D♭ B♭ G♭ G♭ B♭
G v25
(G,B,D)

8fr > x,x,8,10,9
- - D G B
A♭ v26
(A♭,C,E♭)

10fr > 14,10,14,11,x
E♭ C A♭ A♭ -
A v26
(A,C♯,E)

11fr > x,14,15,12,11
- E A A C♯
       
D v26
(D,F♯,A)

7fr > 8,7,0,0,0
A A F♯ A D
   
F v26
(F,A,C)

7fr > 11,7,11,8,7
C A F F A
G♭ v26
(G♭,B♭,D♭)

11fr > 12,11,0,13,11
D♭ D♭ G♭ B♭ D♭
G v26
(G,B,D)

8fr > x,12,8,10,9
- D D G B
 
A v27
(A,C♯,E)

11fr > 15,11,15,12,11
E C♯ A A C♯
       
D v27
(D,F♯,A)

7fr > 8,0,0,9,7
A D F♯ F♯ A
       
G v27
(G,B,D)

9fr > x,0,13,10,9
- D G G B
           
D v28
(D,F♯,A)

8fr > 8,0,0,0,0
A D F♯ A D
         
           
D v29
(D,F♯,A)

4fr > 8,4,0,0,0
A F♯ F♯ A D
         
Happy playing from InternetChordDatabase.com!
All content ©2022 by InternetChordDatabase.com     v7.8.3 (beta)
Sponsored by Venters Consulting, LLC