A♭ v1
(A♭,C,E♭)

2,2,2,2,2,2
A♭ C E♭ A♭ C A♭
A v1
(A,C♯,E)

3,3,3,3,3,3
A C♯ E A C♯ A
B♭ v1
(B♭,D,F)

x,0,4,4,4,4
- B♭ F B♭ D B♭
B v1
(B,D♯,F♯)

x,1,2,0,1,0
- B D♯ F♯ B F♯
C v1
(C,E,G)

x,2,3,1,2,1
- C E G C G
D♭ v1
(D♭,F,A♭)

x,3,4,2,3,2
- D♭ F A♭ D♭ A♭
D v1
(D,F♯,A)

x,4,5,3,4,0
- D F♯ A D F♯
E♭ v1
(E♭,G,B♭)

x,x,2,1,0,1
- - E♭ G B♭ G
E v1
(E,G♯,B)

x,x,3,2,1,2
- - E G♯ B G♯
F v1
(F,A,C)

x,x,4,3,2,3
- - F A C A
G♭ v1
(G♭,B♭,D♭)

0,0,0,0,0,0
G♭ B♭ D♭ G♭ B♭ G♭
G v1
(G,B,D)

1,1,1,1,1,1
G B D G B G
A♭ v2
(A♭,C,E♭)

5fr > x,x,7,6,5,6
- - A♭ C E♭ C
A v2
(A,C♯,E)

3fr > 3,3,3,3,6,3
A C♯ E A E A
B♭ v2
(B♭,D,F)

4,4,4,4,4,4
B♭ D F B♭ D B♭
B v2
(B,D♯,F♯)

x,x,x,5,5,0
- - - B D♯ F♯
C v2
(C,E,G)

6fr > 6,6,6,6,6,6
C E G C E C
D♭ v2
(D♭,F,A♭)

7fr > 7,7,7,7,7,7
D♭ F A♭ D♭ F D♭
D v2
(D,F♯,A)

x,x,1,3,4,0
- - D A D F♯
E♭ v2
(E♭,G,B♭)

- - E♭ G B♭ B♭
E v2
(E,G♯,B)

5fr > x,6,7,5,6,5
- E G♯ B E B
F v2
(F,A,C)

6fr > x,7,8,6,7,6
- F A C F C
G♭ v2
(G♭,B♭,D♭)

G♭ B♭ D♭ G♭ B♭ B♭
G v2
(G,B,D)

4fr > x,x,6,5,4,5
- - G B D B
A♭ v3
(A♭,C,E♭)

2,2,2,2,5,2
A♭ C E♭ A♭ E♭ A♭
A v3
(A,C♯,E)

6fr > x,x,8,7,6,7
- - A C♯ E C♯
B♭ v3
(B♭,D,F)

7fr > x,0,9,8,7,8
- B♭ B♭ D F D
B v3
(B,D♯,F♯)

5,5,2,0,5,0
B D♯ D♯ F♯ D♯ F♯
C v3
(C,E,G)

x,2,3,1,x,x
- C E G - -
D♭ v3
(D♭,F,A♭)

x,3,4,2,x,x
- D♭ F A♭ - -
D v3
(D,F♯,A)

x,x,1,0,4,3
- - D F♯ D A
E♭ v3
(E♭,G,B♭)

x,x,2,4,0,1
- - E♭ B♭ B♭ G
E v3
(E,G♯,B)

x,x,3,2,1,5
- - E G♯ B B
F v3
(F,A,C)

2fr > x,x,4,3,2,6
- - F A C C
G♭ v3
(G♭,B♭,D♭)

0,0,0,0,3,0
G♭ B♭ D♭ G♭ D♭ G♭
G v3
(G,B,D)

1,1,1,1,4,1
G B D G D G
A♭ v4
(A♭,C,E♭)

2,5,2,2,2,2
A♭ E♭ E♭ A♭ C A♭
A v4
(A,C♯,E)

3fr > 3,6,0,3,3,3
A E C♯ A C♯ A
B♭ v4
(B♭,D,F)

x,0,4,4,4,x
- B♭ F B♭ D -
B v4
(B,D♯,F♯)

5,5,5,5,5,0
B D♯ F♯ B D♯ F♯
C v4
(C,E,G)

x,2,3,1,2,x
- C E G C -
D♭ v4
(D♭,F,A♭)

x,3,4,2,3,x
- D♭ F A♭ D♭ -
D v4
(D,F♯,A)

x,4,5,0,4,3
- D F♯ F♯ D A
E♭ v4
(E♭,G,B♭)

4fr > x,5,6,4,0,4
- E♭ G B♭ B♭ B♭
E v4
(E,G♯,B)

x,x,3,2,1,x
- - E G♯ B -
F v4
(F,A,C)

x,x,4,3,2,x
- - F A C -
G♭ v4
(G♭,B♭,D♭)

0,0,0,4,0,0
G♭ B♭ D♭ B♭ B♭ G♭
G v4
(G,B,D)

1,4,1,1,1,1
G D D G B G
A♭ v5
(A♭,C,E♭)

2fr > x,x,x,2,5,6
- - - A♭ E♭ C
A v5
(A,C♯,E)

3fr > 3,6,3,3,3,3
A E E A C♯ A
B♭ v5
(B♭,D,F)

4fr > 4,4,4,4,7,4
B♭ D F B♭ F B♭
B v5
(B,D♯,F♯)

x,1,2,0,5,0
- B D♯ F♯ D♯ F♯
C v5
(C,E,G)

6fr > 6,6,6,6,9,6
C E G C G C
D♭ v5
(D♭,F,A♭)

7fr > x,x,0,11,10,7
- - D♭ F A♭ D♭
D v5
(D,F♯,A)

x,4,5,3,4,3
- D F♯ A D A
E♭ v5
(E♭,G,B♭)

4fr > x,5,6,4,5,4
- E♭ G B♭ E♭ B♭
E v5
(E,G♯,B)

2fr > x,x,3,2,6,5
- - E G♯ E B
F v5
(F,A,C)

3fr > x,x,4,3,7,6
- - F A F C
G♭ v5
(G♭,B♭,D♭)

0,0,5,4,3,0
G♭ B♭ G♭ B♭ D♭ G♭
G v5
(G,B,D)

x,x,x,1,4,5
- - - G D B
A♭ v6
(A♭,C,E♭)

2,2,2,2,2,x
A♭ C E♭ A♭ C -
A v6
(A,C♯,E)

3fr > x,x,x,3,6,7
- - - A E C♯
B♭ v6
(B♭,D,F)

4,4,4,4,0,x
B♭ D F B♭ B♭ -
B v6
(B,D♯,F♯)

5,5,5,5,5,5
B D♯ F♯ B D♯ B
C v6
(C,E,G)

6fr > 6,9,6,6,6,6
C G G C E C
D♭ v6
(D♭,F,A♭)

7fr > 7,7,7,7,10,7
D♭ F A♭ D♭ A♭ D♭
D v6
(D,F♯,A)

x,4,1,3,4,0
- D D A D F♯
E♭ v6
(E♭,G,B♭)

x,x,2,1,0,x
- - E♭ G B♭ -
E v6
(E,G♯,B)

2fr >
- - E B E G♯
F v6
(F,A,C)

3fr > x,x,4,6,7,3
- - F C F A
G♭ v6
(G♭,B♭,D♭)

0,0,0,4,3,0
G♭ B♭ D♭ B♭ D♭ G♭
G v6
(G,B,D)

1,1,1,1,1,x
G B D G B -
A♭ v7
(A♭,C,E♭)

2,2,2,2,x,x
A♭ C E♭ A♭ - -
A v7
(A,C♯,E)

3,3,3,3,3,x
A C♯ E A C♯ -
B♭ v7
(B♭,D,F)

4fr > x,0,4,8,0,4
- B♭ F D B♭ B♭
B v7
(B,D♯,F♯)

x,1,2,0,x,x
- B D♯ F♯ - -
C v7
(C,E,G)

9fr > x,x,11,10,9,10
- - C E G E
D♭ v7
(D♭,F,A♭)

10fr > x,x,0,11,10,11
- - D♭ F A♭ F
D v7
(D,F♯,A)

x,4,1,0,4,3
- D D F♯ D A
E♭ v7
(E♭,G,B♭)

x,5,2,1,0,1
- E♭ E♭ G B♭ G
E v7
(E,G♯,B)

x,x,3,5,1,2
- - E B B G♯
F v7
(F,A,C)

2fr > x,x,4,6,2,3
- - F C C A
G♭ v7
(G♭,B♭,D♭)

0,0,0,0,3,4
G♭ B♭ D♭ G♭ D♭ B♭
G v7
(G,B,D)

1,1,1,1,x,x
G B D G - -
A♭ v8
(A♭,C,E♭)

2fr > 2,2,2,2,2,6
A♭ C E♭ A♭ C C
A v8
(A,C♯,E)

3,3,3,3,x,x
A C♯ E A - -
B♭ v8
(B♭,D,F)

4fr > x,0,4,8,0,8
- B♭ F D B♭ D
B v8
(B,D♯,F♯)

x,1,2,0,1,x
- B D♯ F♯ B -
C v8
(C,E,G)

6fr > x,x,x,6,9,10
- - - C G E
D♭ v8
(D♭,F,A♭)

7fr > x,10,0,7,7,7
- A♭ D♭ D♭ F D♭
D v8
(D,F♯,A)

4fr > x,4,8,0,4,0
- D A F♯ D F♯
E♭ v8
(E♭,G,B♭)

x,5,2,1,0,4
- E♭ E♭ G B♭ B♭
E v8
(E,G♯,B)

5fr >
- E G♯ B - -
F v8
(F,A,C)

6fr > x,7,8,6,x,x
- F A C - -
G♭ v8
(G♭,B♭,D♭)

x,x,x,0,3,4
- - - G♭ D♭ B♭
G v8
(G,B,D)

1,1,1,1,1,5
G B D G B B
A♭ v9
(A♭,C,E♭)

2,2,2,x,x,x
A♭ C E♭ - - -
A v9
(A,C♯,E)

3fr > 3,3,3,3,3,7
A C♯ E A C♯ C♯
B♭ v9
(B♭,D,F)

4fr > x,0,4,4,0,8
- B♭ F B♭ B♭ D
B v9
(B,D♯,F♯)

x,1,2,5,5,0
- B D♯ B D♯ F♯
C v9
(C,E,G)

6fr > 6,6,6,6,6,x
C E G C E -
D♭ v9
(D♭,F,A♭)

7fr > 7,10,0,7,7,7
D♭ A♭ D♭ D♭ F D♭
D v9
(D,F♯,A)

4fr > 8,8,8,0,4,0
D F♯ A F♯ D F♯
E♭ v9
(E♭,G,B♭)

x,x,2,4,5,1
- - E♭ B♭ E♭ G
E v9
(E,G♯,B)

5fr > x,6,7,5,6,x
- E G♯ B E -
F v9
(F,A,C)

6fr > x,7,8,6,7,x
- F A C F -
G♭ v9
(G♭,B♭,D♭)

0,0,0,4,0,4
G♭ B♭ D♭ B♭ B♭ B♭
G v9
(G,B,D)

1,1,1,x,x,x
G B D - - -
A♭ v10
(A♭,C,E♭)

x,2,2,2,2,2
- C E♭ A♭ C A♭
A v10
(A,C♯,E)

x,3,3,3,3,3
- C♯ E A C♯ A
B♭ v10
(B♭,D,F)

x,4,4,4,0,4
- D F B♭ B♭ B♭
B v10
(B,D♯,F♯)

x,x,2,0,1,0
- - D♯ F♯ B F♯
C v10
(C,E,G)

x,x,3,1,2,1
- - E G C G
D♭ v10
(D♭,F,A♭)

x,x,4,2,3,2
- - F A♭ D♭ A♭
D v10
(D,F♯,A)

x,x,x,0,4,3
- - - F♯ D A
E♭ v10
(E♭,G,B♭)

4fr > x,x,6,4,5,4
- - G B♭ E♭ B♭
E v10
(E,G♯,B)

5fr > x,x,7,5,6,5
- - G♯ B E B
F v10
(F,A,C)

6fr > x,x,8,6,7,6
- - A C F C
G♭ v10
(G♭,B♭,D♭)

x,0,0,0,0,0
- B♭ D♭ G♭ B♭ G♭
G v10
(G,B,D)

x,1,1,1,1,1
- B D G B G
A♭ v11
(A♭,C,E♭)

x,2,2,2,5,2
- C E♭ A♭ E♭ A♭
A v11
(A,C♯,E)

3fr >
- - C♯ A E A
B♭ v11
(B♭,D,F)

x,4,4,4,4,4
- D F B♭ D B♭
B v11
(B,D♯,F♯)

x,5,5,5,5,0
- D♯ F♯ B D♯ F♯
C v11
(C,E,G)

6fr > x,6,6,6,6,6
- E G C E C
D♭ v11
(D♭,F,A♭)

7fr > x,7,7,7,7,7
- F A♭ D♭ F D♭
D v11
(D,F♯,A)

x,x,5,3,4,0
- - F♯ A D F♯
E♭ v11
(E♭,G,B♭)

1,0,2,1,0,x
G B♭ E♭ G B♭ -
E v11
(E,G♯,B)

2fr > x,x,x,2,6,5
- - - G♯ E B
F v11
(F,A,C)

3fr > x,x,x,3,7,6
- - - A F C
G♭ v11
(G♭,B♭,D♭)

x,0,0,0,3,0
- B♭ D♭ G♭ D♭ G♭
G v11
(G,B,D)

x,1,1,1,4,1
- B D G D G
A♭ v12
(A♭,C,E♭)

2fr >
- - - C E♭ A♭
A v12
(A,C♯,E)

3fr > x,3,3,3,6,3
- C♯ E A E A
B♭ v12
(B♭,D,F)

4fr > x,4,4,4,7,4
- D F B♭ F B♭
B v12
(B,D♯,F♯)

x,x,2,5,5,0
- - D♯ B D♯ F♯
C v12
(C,E,G)

- - E G C -
D♭ v12
(D♭,F,A♭)

x,x,4,2,3,x
- - F A♭ D♭ -
D v12
(D,F♯,A)

x,x,5,0,4,3
- - F♯ F♯ D A
E♭ v12
(E♭,G,B♭)

1,0,2,x,x,x
G B♭ E♭ - - -
E v12
(E,G♯,B)

2,1,3,x,x,x
G♯ B E - - -
F v12
(F,A,C)

3,2,4,x,x,x
A C F - - -
G♭ v12
(G♭,B♭,D♭)

x,0,0,0,0,4
- B♭ D♭ G♭ B♭ B♭
G v12
(G,B,D)

x,1,1,1,1,x
- B D G B -
A♭ v13
(A♭,C,E♭)

x,2,2,2,2,x
- C E♭ A♭ C -
A v13
(A,C♯,E)

3fr > x,6,0,3,3,3
- E C♯ A C♯ A
B♭ v13
(B♭,D,F)

x,4,4,4,0,x
- D F B♭ B♭ -
B v13
(B,D♯,F♯)

x,x,2,0,5,5
- - D♯ F♯ D♯ B
C v13
(C,E,G)

6fr > x,6,6,6,9,6
- E G C G C
D♭ v13
(D♭,F,A♭)

7fr > x,7,7,7,10,7
- F A♭ D♭ A♭ D♭
D v13
(D,F♯,A)

0,4,5,3,4,0
F♯ D F♯ A D F♯
E♭ v13
(E♭,G,B♭)

1,0,2,1,x,x
G B♭ E♭ G - -
E v13
(E,G♯,B)

2,1,3,2,x,x
G♯ B E G♯ - -
F v13
(F,A,C)

3,2,4,3,x,x
A C F A - -
G♭ v13
(G♭,B♭,D♭)

x,0,0,4,0,0
- B♭ D♭ B♭ B♭ G♭
G v13
(G,B,D)

x,1,1,1,x,x
- B D G - -
A♭ v14
(A♭,C,E♭)

x,2,2,2,x,x
- C E♭ A♭ - -
A v14
(A,C♯,E)

3fr > x,6,0,3,6,3
- E C♯ A E A
B♭ v14
(B♭,D,F)

4fr > x,x,x,8,7,4
- - - D F B♭
B v14
(B,D♯,F♯)

x,5,5,5,5,5
- D♯ F♯ B D♯ B
C v14
(C,E,G)

6fr > x,6,6,6,6,x
- E G C E -
D♭ v14
(D♭,F,A♭)

7fr > x,7,7,7,7,x
- F A♭ D♭ F -
D v14
(D,F♯,A)

x,x,5,3,4,3
- - F♯ A D A
E♭ v14
(E♭,G,B♭)

x,x,x,1,5,4
- - - G E♭ B♭
E v14
(E,G♯,B)

5fr > x,x,7,5,6,x
- - G♯ B E -
F v14
(F,A,C)

6fr > x,x,8,6,7,x
- - A C F -
G♭ v14
(G♭,B♭,D♭)

4,0,0,0,0,0
B♭ B♭ D♭ G♭ B♭ G♭
G v14
(G,B,D)

x,x,x,5,4,1
- - - B D G
A♭ v15
(A♭,C,E♭)

2fr > x,2,2,2,2,6
- C E♭ A♭ C C
A v15
(A,C♯,E)

3fr > x,3,0,3,6,3
- C♯ C♯ A E A
B♭ v15
(B♭,D,F)

x,4,4,4,4,x
- D F B♭ D -
B v15
(B,D♯,F♯)

x,5,2,5,5,0
- D♯ D♯ B D♯ F♯
C v15
(C,E,G)

6fr > x,x,x,10,9,6
- - - E G C
D♭ v15
(D♭,F,A♭)

7fr > x,x,x,11,10,7
- - - F A♭ D♭
D v15
(D,F♯,A)

0,4,5,0,4,3
F♯ D F♯ F♯ D A
E♭ v15
(E♭,G,B♭)

6fr > x,x,6,9,0,9
- - G E♭ B♭ E♭
E v15
(E,G♯,B)

2,1,3,2,1,x
G♯ B E G♯ B -
F v15
(F,A,C)

3,2,4,3,2,x
A C F A C -
G♭ v15
(G♭,B♭,D♭)

x,0,0,0,3,4
- B♭ D♭ G♭ D♭ B♭
G v15
(G,B,D)

x,1,1,1,1,5
- B D G B B
A♭ v16
(A♭,C,E♭)

2fr > x,2,2,2,5,6
- C E♭ A♭ E♭ C
A v16
(A,C♯,E)

3fr >
- - C♯ A E C♯
B♭ v16
(B♭,D,F)

x,4,4,4,x,x
- D F B♭ - -
B v16
(B,D♯,F♯)

x,5,5,0,1,0
- D♯ F♯ F♯ B F♯
C v16
(C,E,G)

6fr > x,6,6,6,x,x
- E G C - -
D♭ v16
(D♭,F,A♭)

7fr > x,7,7,7,x,x
- F A♭ D♭ - -
D v16
(D,F♯,A)

0,4,5,3,4,3
F♯ D F♯ A D A
E♭ v16
(E♭,G,B♭)

1,0,2,4,x,x
G B♭ E♭ B♭ - -
E v16
(E,G♯,B)

10fr > x,10,10,10,10,10
- G♯ B E G♯ E
F v16
(F,A,C)

2fr > 3,2,4,6,x,x
A C F C - -
G♭ v16
(G♭,B♭,D♭)

x,0,0,4,3,0
- B♭ D♭ B♭ D♭ G♭
G v16
(G,B,D)

x,1,1,5,1,1
- B D B B G
A♭ v17
(A♭,C,E♭)

2fr > x,2,2,6,2,2
- C E♭ C C A♭
A v17
(A,C♯,E)

3fr > x,x,0,7,6,3
- - C♯ C♯ E A
B♭ v17
(B♭,D,F)

4fr > x,4,4,4,0,8
- D F B♭ B♭ D
B v17
(B,D♯,F♯)

x,5,2,0,1,0
- D♯ D♯ F♯ B F♯
C v17
(C,E,G)

6fr > x,6,6,6,6,10
- E G C E E
D♭ v17
(D♭,F,A♭)

7fr > x,7,7,7,7,11
- F A♭ D♭ F F
D v17
(D,F♯,A)

0,4,5,3,x,x
F♯ D F♯ A - -
E♭ v17
(E♭,G,B♭)

1,0,2,4,0,x
G B♭ E♭ B♭ B♭ -
E v17
(E,G♯,B)

2,1,3,5,x,x
G♯ B E B - -
F v17
(F,A,C)

11fr > x,11,11,11,11,11
- A C F A F
G♭ v17
(G♭,B♭,D♭)

4,0,0,0,0,4
B♭ B♭ D♭ G♭ B♭ B♭
G v17
(G,B,D)

5,1,1,1,1,1
B B D G B G
A♭ v18
(A♭,C,E♭)

2fr > 6,2,2,2,5,2
C C E♭ A♭ E♭ A♭
A v18
(A,C♯,E)

3fr >
- - - C♯ E A
B♭ v18
(B♭,D,F)

4fr > x,4,4,4,4,8
- D F B♭ D D
B v18
(B,D♯,F♯)

x,5,2,0,5,5
- D♯ D♯ F♯ D♯ B
C v18
(C,E,G)

6fr > x,6,6,10,6,6
- E G E E C
D♭ v18
(D♭,F,A♭)

7fr > x,7,7,11,7,7
- F A♭ F F D♭
D v18
(D,F♯,A)

4fr > x,x,8,0,4,0
- - A F♯ D F♯
E♭ v18
(E♭,G,B♭)

4fr > x,x,6,4,5,x
- - G B♭ E♭ -
E v18
(E,G♯,B)

10fr > x,10,10,10,13,10
- G♯ B E B E
F v18
(F,A,C)

3fr > 3,7,4,6,7,3
A F F C F A
G♭ v18
(G♭,B♭,D♭)

4,3,0,0,0,0
B♭ D♭ D♭ G♭ B♭ G♭
G v18
(G,B,D)

5,4,1,1,1,1
B D D G B G
A♭ v19
(A♭,C,E♭)

x,x,2,2,2,2
- - E♭ A♭ C A♭
A v19
(A,C♯,E)

x,x,3,3,3,3
- - E A C♯ A
B♭ v19
(B♭,D,F)

x,x,4,4,4,4
- - F B♭ D B♭
B v19
(B,D♯,F♯)

0,1,2,0,1,0
F♯ B D♯ F♯ B F♯
C v19
(C,E,G)

6fr >
- - G C E C
D♭ v19
(D♭,F,A♭)

7fr > x,x,7,7,7,7
- - A♭ D♭ F D♭
D v19
(D,F♯,A)

x,x,x,3,4,0
- - - A D F♯
E♭ v19
(E♭,G,B♭)

x,0,2,1,0,1
- B♭ E♭ G B♭ G
E v19
(E,G♯,B)

x,1,3,2,1,2
- B E G♯ B G♯
F v19
(F,A,C)

x,2,4,3,2,3
- C F A C A
G♭ v19
(G♭,B♭,D♭)

x,x,0,0,0,0
- - D♭ G♭ B♭ G♭
G v19
(G,B,D)

x,x,1,1,1,1
- - D G B G
A♭ v20
(A♭,C,E♭)

x,5,2,2,2,2
- E♭ E♭ A♭ C A♭
A v20
(A,C♯,E)

3fr > x,6,3,3,3,3
- E E A C♯ A
B♭ v20
(B♭,D,F)

4fr > x,7,4,4,4,4
- F F B♭ D B♭
B v20
(B,D♯,F♯)

0,5,5,5,5,0
F♯ D♯ F♯ B D♯ F♯
C v20
(C,E,G)

1,2,3,1,2,1
G C E G C G
D♭ v20
(D♭,F,A♭)

2,3,4,2,3,2
A♭ D♭ F A♭ D♭ A♭
D v20
(D,F♯,A)

3,4,5,0,4,0
A D F♯ F♯ D F♯
E♭ v20
(E♭,G,B♭)

x,0,2,1,0,4
- B♭ E♭ G B♭ B♭
E v20
(E,G♯,B)

2fr > x,x,x,5,6,2
- - - B E G♯
F v20
(F,A,C)

x,2,4,3,x,x
- C F A - -
G♭ v20
(G♭,B♭,D♭)

x,x,0,0,0,4
- - D♭ G♭ B♭ B♭
G v20
(G,B,D)

x,4,1,1,1,1
- D D G B G
A♭ v21
(A♭,C,E♭)

2fr > x,x,2,2,2,6
- - E♭ A♭ C C
A v21
(A,C♯,E)

3fr > x,x,3,3,3,7
- - E A C♯ C♯
B♭ v21
(B♭,D,F)

4fr > x,x,4,4,4,8
- - F B♭ D D
B v21
(B,D♯,F♯)

x,x,x,0,5,5
- - - F♯ D♯ B
C v21
(C,E,G)

6fr >
- G G C E C
D♭ v21
(D♭,F,A♭)

7fr > x,10,7,7,7,7
- A♭ A♭ D♭ F D♭
D v21
(D,F♯,A)

8fr > x,x,8,8,8,8
- - A D F♯ D
E♭ v21
(E♭,G,B♭)

x,0,2,4,0,1
- B♭ E♭ B♭ B♭ G
E v21
(E,G♯,B)

x,1,3,2,x,x
- B E G♯ - -
F v21
(F,A,C)

3fr > x,x,x,6,7,3
- - - C F A
G♭ v21
(G♭,B♭,D♭)

- D♭ D♭ G♭ B♭ G♭
G v21
(G,B,D)

x,x,1,1,1,5
- - D G B B
A♭ v22
(A♭,C,E♭)

x,x,2,2,2,x
- - E♭ A♭ C -
A v22
(A,C♯,E)

x,x,3,3,3,x
- - E A C♯ -
B♭ v22
(B♭,D,F)

7fr > x,7,9,8,0,8
- F B♭ D B♭ D
B v22
(B,D♯,F♯)

x,x,5,5,5,0
- - F♯ B D♯ F♯
C v22
(C,E,G)

1,2,3,x,x,x
G C E - - -
D♭ v22
(D♭,F,A♭)

2,3,4,x,x,x
A♭ D♭ F - - -
D v22
(D,F♯,A)

3,4,5,3,4,3
A D F♯ A D A
E♭ v22
(E♭,G,B♭)

4fr > x,0,6,4,5,4
- B♭ G B♭ E♭ B♭
E v22
(E,G♯,B)

x,1,3,2,1,x
- B E G♯ B -
F v22
(F,A,C)

x,2,4,3,2,x
- C F A C -
G♭ v22
(G♭,B♭,D♭)

x,x,0,4,0,0
- - D♭ B♭ B♭ G♭
G v22
(G,B,D)

x,x,1,1,1,x
- - D G B -
A♭ v23
(A♭,C,E♭)

2fr > x,x,2,6,2,2
- - E♭ C C A♭
A v23
(A,C♯,E)

3fr > x,x,3,7,3,3
- - E C♯ C♯ A
B♭ v23
(B♭,D,F)

x,x,4,4,4,x
- - F B♭ D -
B v23
(B,D♯,F♯)

x,x,5,5,5,5
- - F♯ B D♯ B
C v23
(C,E,G)

6fr > x,x,6,6,6,10
- - G C E E
D♭ v23
(D♭,F,A♭)

2,3,4,2,x,x
A♭ D♭ F A♭ - -
D v23
(D,F♯,A)

8fr > x,x,8,8,8,0
- - A D F♯ F♯
E♭ v23
(E♭,G,B♭)

x,0,2,1,0,x
- B♭ E♭ G B♭ -
E v23
(E,G♯,B)

5fr > 5,6,7,5,6,5
B E G♯ B E B
F v23
(F,A,C)

6fr > 6,7,8,6,7,6
C F A C F C
G♭ v23
(G♭,B♭,D♭)

x,3,0,0,0,4
- D♭ D♭ G♭ B♭ B♭
G v23
(G,B,D)

x,x,1,5,1,1
- - D B B G
A♭ v24
(A♭,C,E♭)

2fr > x,x,2,2,5,6
- - E♭ A♭ E♭ C
A v24
(A,C♯,E)

3fr > x,x,3,3,6,7
- - E A E C♯
B♭ v24
(B♭,D,F)

4fr > x,x,4,4,0,8
- - F B♭ B♭ D
B v24
(B,D♯,F♯)

x,x,5,0,5,5
- - F♯ F♯ D♯ B
C v24
(C,E,G)

6fr > x,x,6,6,6,x
- - G C E -
D♭ v24
(D♭,F,A♭)

7fr > x,x,7,7,7,11
- - A♭ D♭ F F
D v24
(D,F♯,A)

4fr > x,x,8,8,4,0
- - A D D F♯
E♭ v24
(E♭,G,B♭)

x,0,2,1,x,x
- B♭ E♭ G - -
E v24
(E,G♯,B)

- B E G♯ B B
F v24
(F,A,C)

2fr > x,2,4,3,2,6
- C F A C C
G♭ v24
(G♭,B♭,D♭)

x,x,0,4,3,0
- - D♭ B♭ D♭ G♭
G v24
(G,B,D)

x,x,1,1,4,5
- - D G D B
A♭ v25
(A♭,C,E♭)

2fr > x,x,2,6,5,2
- - E♭ C E♭ A♭
A v25
(A,C♯,E)

3fr > x,x,3,7,6,3
- - E C♯ E A
B♭ v25
(B♭,D,F)

4fr > x,x,4,8,0,4
- - F D B♭ B♭
B v25
(B,D♯,F♯)

0,5,5,5,5,5
F♯ D♯ F♯ B D♯ B
C v25
(C,E,G)

1,2,3,1,x,x
G C E G - -
D♭ v25
(D♭,F,A♭)

7fr > x,x,7,7,7,x
- - A♭ D♭ F -
D v25
(D,F♯,A)

3,4,5,0,4,3
A D F♯ F♯ D A
E♭ v25
(E♭,G,B♭)

6fr > 9,0,6,9,0,9
E♭ B♭ G E♭ B♭ E♭
E v25
(E,G♯,B)

10fr > x,x,10,10,10,10
- - B E G♯ E
F v25
(F,A,C)

6fr > 6,7,8,x,x,x
C F A - - -
G♭ v25
(G♭,B♭,D♭)

x,x,0,0,3,4
- - D♭ G♭ D♭ B♭
G v25
(G,B,D)

x,x,1,5,4,1
- - D B D G
A♭ v26
(A♭,C,E♭)

2fr > x,5,2,2,2,6
- E♭ E♭ A♭ C C
A v26
(A,C♯,E)

3fr > x,6,3,3,3,7
- E E A C♯ C♯
B♭ v26
(B♭,D,F)

4fr > x,x,4,8,0,8
- - F D B♭ D
B v26
(B,D♯,F♯)

0,5,2,5,5,0
F♯ D♯ D♯ B D♯ F♯
C v26
(C,E,G)

6fr > x,x,6,10,6,6
- - G E E C
D♭ v26
(D♭,F,A♭)

7fr > x,x,7,11,7,7
- - A♭ F F D♭
D v26
(D,F♯,A)

3,4,1,0,x,x
A D D F♯ - -
E♭ v26
(E♭,G,B♭)

x,0,2,1,5,1
- B♭ E♭ G E♭ G
E v26
(E,G♯,B)

5fr > 5,6,7,x,x,x
B E G♯ - - -
F v26
(F,A,C)

2fr > x,2,4,6,2,3
- C F C C A
G♭ v26
(G♭,B♭,D♭)

x,3,0,4,0,0
- D♭ D♭ B♭ B♭ G♭
G v26
(G,B,D)

x,4,1,1,1,5
- D D G B B
A♭ v27
(A♭,C,E♭)

2fr > x,5,2,6,2,2
- E♭ E♭ C C A♭
A v27
(A,C♯,E)

3fr > x,6,3,7,3,3
- E E C♯ C♯ A
B♭ v27
(B♭,D,F)

4fr > x,x,4,8,4,4
- - F D D B♭
B v27
(B,D♯,F♯)

0,1,2,0,5,0
F♯ B D♯ F♯ D♯ F♯
C v27
(C,E,G)

6fr > x,x,6,6,9,10
- - G C G E
D♭ v27
(D♭,F,A♭)

7fr > x,x,7,7,10,11
- - A♭ D♭ A♭ F
D v27
(D,F♯,A)

3,4,5,3,4,0
A D F♯ A D F♯
E♭ v27
(E♭,G,B♭)

x,x,x,4,5,1
- - - B♭ E♭ G
E v27
(E,G♯,B)

x,1,3,5,1,2
- B E B B G♯
F v27
(F,A,C)

2fr > 6,2,4,3,x,x
C C F A - -
G♭ v27
(G♭,B♭,D♭)

x,3,5,0,0,0
- D♭ G♭ G♭ B♭ G♭
G v27
(G,B,D)

4fr > x,4,6,5,4,5
- D G B D B
Happy playing from InternetChordDatabase.com!
All content ©2021 by InternetChordDatabase.com     v7.7.8 (beta)
Sponsored by Venters Consulting, LLC