A♭ v1
(A♭,C,E♭)

E♭ A♭ C E♭
A v1
(A,C♯,E)

C♯ A C♯ E
B♭ v1
(B♭,D,F)

D B♭ D F
B v1
(B,D♯,F♯)

D♯ B D♯ F♯
C v1
(C,E,G)

C G C E
D♭ v1
(D♭,F,A♭)

D♭ A♭ D♭ F
D v1
(D,F♯,A)

D A D F♯
E♭ v1
(E♭,G,B♭)

E♭ B♭ E♭ G
E v1
(E,G♯,B)

E G♯ B E
F v1
(F,A,C)

C A C F
G♭ v1
(G♭,B♭,D♭)

2fr >
G♭ B♭ D♭ G♭
G v1
(G,B,D)

D G B D
A♭ v2
(A♭,C,E♭)

8fr >
A♭ E♭ A♭ C
A v2
(A,C♯,E)

9fr >
A E A C♯
B♭ v2
(B♭,D,F)

10fr >
B♭ F B♭ D
B v2
(B,D♯,F♯)

11fr >
B F♯ B D♯
C v2
(C,E,G)

E C E G
D♭ v2
(D♭,F,A♭)

5fr >
F D♭ F A♭
D v2
(D,F♯,A)

7fr >
A D F♯ D
E♭ v2
(E♭,G,B♭)

7fr >
G E♭ G B♭
E v2
(E,G♯,B)

4fr >
E B E G♯
F v2
(F,A,C)

5fr >
F C F A
G♭ v2
(G♭,B♭,D♭)

2fr >
G♭ B♭ D♭ -
G v2
(G,B,D)

7fr >
G D G B
A♭ v3
(A♭,C,E♭)

x,1,1,1
- A♭ C E♭
A v3
(A,C♯,E)

x,2,2,2
- A C♯ E
B♭ v3
(B♭,D,F)

x,3,3,3
- B♭ D F
B v3
(B,D♯,F♯)

- B D♯ F♯
C v3
(C,E,G)

0,0,5,5
C G E G
D♭ v3
(D♭,F,A♭)

6fr >
- D♭ F A♭
D v3
(D,F♯,A)

7fr > x,7,7,7
- D F♯ A
E♭ v3
(E♭,G,B♭)

8fr > x,8,8,8
- E♭ G B♭
E v3
(E,G♯,B)

4fr >
E B B G♯
F v3
(F,A,C)

5,2,1,3
F A C F
G♭ v3
(G♭,B♭,D♭)

11fr >
- G♭ B♭ D♭
G v3
(G,B,D)

x,0,0,0
- G B D
A♭ v4
(A♭,C,E♭)

4fr >
A♭ C E♭ A♭
A v4
(A,C♯,E)

5fr > 9,6,5,7
A C♯ E A
B♭ v4
(B♭,D,F)

3fr > x,3,6,0
- B♭ F D
B v4
(B,D♯,F♯)

4fr >
- D♯ B F♯
C v4
(C,E,G)

0,5,5,5
C C E G
D♭ v4
(D♭,F,A♭)

9fr > 13,10,9,11
D♭ F A♭ D♭
D v4
(D,F♯,A)

10fr > x,11,10,0
- F♯ A D
E♭ v4
(E♭,G,B♭)

11fr > 15,0,11,13
E♭ G B♭ E♭
E v4
(E,G♯,B)

4,1,0,x
E G♯ B -
F v4
(F,A,C)

10fr > x,10,10,10
- F A C
G♭ v4
(G♭,B♭,D♭)

- B♭ D♭ G♭
G v4
(G,B,D)

4fr >
G B B D
A♭ v5
(A♭,C,E♭)

4fr >
A♭ C E♭ -
A v5
(A,C♯,E)

5fr > 9,6,5,x
A C♯ E -
B♭ v5
(B♭,D,F)

6fr > 10,7,6,0
B♭ D F D
B v5
(B,D♯,F♯)

7fr >
B D♯ F♯ B
C v5
(C,E,G)

0,0,5,2
C G E E
D♭ v5
(D♭,F,A♭)

9fr > 13,10,9,x
D♭ F A♭ -
D v5
(D,F♯,A)

10fr > 14,11,10,0
D F♯ A D
E♭ v5
(E♭,G,B♭)

11fr > 15,12,11,13
E♭ G B♭ E♭
E v5
(E,G♯,B)

9fr > x,9,9,9
- E G♯ B
F v5
(F,A,C)

5,2,1,x
F A C -
G♭ v5
(G♭,B♭,D♭)

6fr >
B♭ D♭ G♭ B♭
G v5
(G,B,D)

7fr >
G G B D
A♭ v6
(A♭,C,E♭)

C A♭ C E♭
A v6
(A,C♯,E)

5fr > x,6,5,7
- C♯ E A
B♭ v6
(B♭,D,F)

6fr > 10,7,6,8
B♭ D F B♭
B v6
(B,D♯,F♯)

7fr > 11,8,7,x
B D♯ F♯ -
C v6
(C,E,G)

x,5,5,5
- C E G
D♭ v6
(D♭,F,A♭)

5,1,2,3
F A♭ D♭ F
D v6
(D,F♯,A)

10fr > 14,11,10,12
D F♯ A D
E♭ v6
(E♭,G,B♭)

11fr > 15,12,11,x
E♭ G B♭ -
E v6
(E,G♯,B)

- G♯ B E
F v6
(F,A,C)

- A C F
G♭ v6
(G♭,B♭,D♭)

7fr >
B♭ G♭ G♭ D♭
G v6
(G,B,D)

5fr >
G D B G
A♭ v7
(A♭,C,E♭)

4fr > 0,5,4,6
C C E♭ A♭
A v7
(A,C♯,E)

1,2,5,2
C♯ A E E
B♭ v7
(B♭,D,F)

6fr > 10,10,6,0
B♭ F F D
B v7
(B,D♯,F♯)

11fr > x,11,0,13
- F♯ B D♯
C v7
(C,E,G)

8fr > 0,9,8,10
C E G C
D♭ v7
(D♭,F,A♭)

2fr > 5,6,2,6
F D♭ D♭ A♭
D v7
(D,F♯,A)

10fr > 14,11,10,x
D F♯ A -
E♭ v7
(E♭,G,B♭)

11fr > 15,0,11,x
E♭ G B♭ -
E v7
(E,G♯,B)

6fr > 8,9,0,6
G♯ E B G♯
F v7
(F,A,C)

5fr > 9,5,6,7
A C F A
G♭ v7
(G♭,B♭,D♭)

10fr >
B♭ G♭ B♭ D♭
G v7
(G,B,D)

3fr > 7,4,3,0
G B D D
A♭ v8
(A♭,C,E♭)

4fr > x,5,4,6
- C E♭ A♭
A v8
(A,C♯,E)

1,2,5,x
C♯ A E -
B♭ v8
(B♭,D,F)

6fr > 10,7,6,x
B♭ D F -
B v8
(B,D♯,F♯)

11fr > 11,11,0,13
B F♯ B D♯
C v8
(C,E,G)

0,0,5,x
C G E -
D♭ v8
(D♭,F,A♭)

9fr >
- F A♭ D♭
D v8
(D,F♯,A)

2fr > 6,2,3,0
F♯ A D D
E♭ v8
(E♭,G,B♭)

4fr > x,0,4,8
- G E♭ B♭
E v8
(E,G♯,B)

4fr > 8,4,5,6
G♯ B E G♯
F v8
(F,A,C)

6fr >
A F F C
G♭ v8
(G♭,B♭,D♭)

6fr >
B♭ D♭ G♭ -
G v8
(G,B,D)

3fr > 7,4,3,5
G B D G
A♭ v9
(A♭,C,E♭)

0,1,4,1
C A♭ E♭ E♭
A v9
(A,C♯,E)

9fr >
C♯ E A C♯
B♭ v9
(B♭,D,F)

10fr > 10,10,11,0
B♭ F B♭ D
B v9
(B,D♯,F♯)

3,4,0,4
D♯ B B F♯
C v9
(C,E,G)

5fr > 0,9,8,5
C E G G
D♭ v9
(D♭,F,A♭)

F A♭ D♭ -
D v9
(D,F♯,A)

6fr > 6,7,7,7
F♯ D F♯ A
E♭ v9
(E♭,G,B♭)

4fr > 7,0,4,8
G G E♭ B♭
E v9
(E,G♯,B)

8fr > 8,9,0,9
G♯ E B B
F v9
(F,A,C)

9fr > 9,10,10,10
A F A C
G♭ v9
(G♭,B♭,D♭)

10fr > 10,11,14,11
B♭ G♭ D♭ D♭
G v9
(G,B,D)

7fr > 7,7,0,0
G D B D
A♭ v10
(A♭,C,E♭)

8fr > 0,8,9,10
C E♭ A♭ C
A v10
(A,C♯,E)

10fr > 13,14,10,14
C♯ A A E
B♭ v10
(B♭,D,F)

6fr > x,7,6,8
- D F B♭
B v10
(B,D♯,F♯)

7fr >
- D♯ F♯ B
C v10
(C,E,G)

5fr > 0,9,5,5
C E E G
D♭ v10
(D♭,F,A♭)

5fr > 5,6,9,6
F D♭ A♭ A♭
D v10
(D,F♯,A)

2fr > 6,2,3,4
F♯ A D F♯
E♭ v10
(E♭,G,B♭)

3fr > 7,3,4,5
G B♭ E♭ G
E v10
(E,G♯,B)

8fr >
G♯ E G♯ B
F v10
(F,A,C)

5fr > 9,5,6,x
A C F -
G♭ v10
(G♭,B♭,D♭)

10fr > 10,11,14,x
B♭ G♭ D♭ -
G v10
(G,B,D)

4fr > 7,4,8,0
G B G D
A♭ v11
(A♭,C,E♭)

6fr >
C E♭ A♭ A♭
A v11
(A,C♯,E)

9fr >
C♯ E A -
B♭ v11
(B♭,D,F)

2fr > 2,3,6,0
D B♭ F D
B v11
(B,D♯,F♯)

3fr >
D♯ B F♯ F♯
C v11
(C,E,G)

E G C E
D♭ v11
(D♭,F,A♭)

5fr > 5,6,9,x
F D♭ A♭ -
D v11
(D,F♯,A)

3fr > 6,7,3,7
F♯ D D A
E♭ v11
(E♭,G,B♭)

4fr > 7,8,4,8
G E♭ E♭ B♭
E v11
(E,G♯,B)

5fr >
G♯ E E B
F v11
(F,A,C)

9fr > 9,10,13,10
A F C C
G♭ v11
(G♭,B♭,D♭)

6fr > x,6,7,8
- D♭ G♭ B♭
G v11
(G,B,D)

- B D G
A♭ v12
(A♭,C,E♭)

C A♭ E♭ -
A v12
(A,C♯,E)

E A C♯ E
B♭ v12
(B♭,D,F)

2fr > 2,3,6,3
D B♭ F F
B v12
(B,D♯,F♯)

3fr > 3,4,7,x
D♯ B F♯ -
C v12
(C,E,G)

4,0,1,5
E G C G
D♭ v12
(D♭,F,A♭)

- A♭ D♭ F
D v12
(D,F♯,A)

6fr > 6,7,10,0
F♯ D A D
E♭ v12
(E♭,G,B♭)

3fr > 7,3,4,x
G B♭ E♭ -
E v12
(E,G♯,B)

4fr > 8,4,5,x
G♯ B E -
F v12
(F,A,C)

9fr > 9,10,13,x
A F C -
G♭ v12
(G♭,B♭,D♭)

1,3,2,4
D♭ B♭ D♭ G♭
G v12
(G,B,D)

5fr >
- D B G
A♭ v13
(A♭,C,E♭)

4fr > 0,8,4,6
C E♭ E♭ A♭
A v13
(A,C♯,E)

E A C♯ -
B♭ v13
(B♭,D,F)

10fr > x,10,11,0
- F B♭ D
B v13
(B,D♯,F♯)

11fr > 15,11,0,13
D♯ F♯ B D♯
C v13
(C,E,G)

4,0,1,x
E G C -
D♭ v13
(D♭,F,A♭)

6fr > 8,6,6,6
A♭ D♭ F A♭
D v13
(D,F♯,A)

10fr > x,11,10,12
- F♯ A D
E♭ v13
(E♭,G,B♭)

11fr > x,0,11,13
- G B♭ E♭
E v13
(E,G♯,B)

8fr > 8,9,0,x
G♯ E B -
F v13
(F,A,C)

5fr > 0,5,6,7
C C F A
G♭ v13
(G♭,B♭,D♭)

11fr > 13,11,11,11
D♭ G♭ B♭ D♭
G v13
(G,B,D)

4fr >
- B G D
A♭ v14
(A♭,C,E♭)

8fr >
C E♭ A♭ -
A v14
(A,C♯,E)

4fr >
E C♯ E A
B♭ v14
(B♭,D,F)

2fr > 2,3,6,x
D B♭ F -
B v14
(B,D♯,F♯)

11fr > 15,11,12,13
D♯ F♯ B D♯
C v14
(C,E,G)

4,5,1,5
E C C G
D♭ v14
(D♭,F,A♭)

6fr > 8,6,6,x
A♭ D♭ F -
D v14
(D,F♯,A)

2fr >
F♯ A D -
E♭ v14
(E♭,G,B♭)

11fr > x,12,11,13
- G B♭ E♭
E v14
(E,G♯,B)

8fr > 8,9,12,9
G♯ E B B
F v14
(F,A,C)

5fr >
- C F A
G♭ v14
(G♭,B♭,D♭)

11fr > 13,11,11,x
D♭ G♭ B♭ -
G v14
(G,B,D)

8fr > 11,0,8,0
B G G D
A♭ v15
(A♭,C,E♭)

3,1,1,x
E♭ A♭ C -
A v15
(A,C♯,E)

9fr > x,9,10,11
- E A C♯
B♭ v15
(B♭,D,F)

10fr > 14,10,11,0
D F B♭ D
B v15
(B,D♯,F♯)

11fr > 15,11,12,x
D♯ F♯ B -
C v15
(C,E,G)

8fr > x,9,8,10
- E G C
D♭ v15
(D♭,F,A♭)

8fr > 8,10,9,11
A♭ F A♭ D♭
D v15
(D,F♯,A)

6fr > 6,7,10,7
F♯ D A A
E♭ v15
(E♭,G,B♭)

7fr > 7,8,11,8
G E♭ B♭ B♭
E v15
(E,G♯,B)

8fr >
G♯ E B -
F v15
(F,A,C)

2fr > 0,2,6,3
C A F F
 
G v15
(G,B,D)

11fr > 11,0,0,0
B G B D
A♭ v16
(A♭,C,E♭)

3fr > 3,5,4,6
E♭ C E♭ A♭
 
B♭ v16
(B♭,D,F)

10fr > 14,10,11,12
D F B♭ D
B v16
(B,D♯,F♯)

11fr >
D♯ F♯ B -
C v16
(C,E,G)

4fr >
E C G G
 
D v16
(D,F♯,A)

6fr >
F♯ D A -
E♭ v16
(E♭,G,B♭)

7fr > 7,8,11,x
G E♭ B♭ -
E v16
(E,G♯,B)

4fr >
- B E G♯
F v16
(F,A,C)

7fr > 0,10,10,7
C F A A
 
G v16
(G,B,D)

7fr > 11,7,8,0
B D G D
A♭ v17
(A♭,C,E♭)

8fr > x,8,9,10
- E♭ A♭ C
 
B♭ v17
(B♭,D,F)

11fr > 14,15,11,15
D B♭ B♭ F
B v17
(B,D♯,F♯)

4fr >
F♯ B D♯ F♯
C v17
(C,E,G)

4fr > 4,5,8,x
E C G -
 
D v17
(D,F♯,A)

- A D F♯
E♭ v17
(E♭,G,B♭)

- B♭ E♭ G
E v17
(E,G♯,B)

6fr > x,9,0,6
- E B G♯
F v17
(F,A,C)

6fr > 0,10,6,7
C F F A
 
G v17
(G,B,D)

8fr > 11,0,8,12
B G G D
   
B♭ v18
(B♭,D,F)

10fr > 14,10,11,x
D F B♭ -
B v18
(B,D♯,F♯)

4fr >
F♯ D♯ B F♯
C v18
(C,E,G)

x,0,1,2
- G C E
 
D v18
(D,F♯,A)

7fr > 9,7,7,7
A D F♯ A
E♭ v18
(E♭,G,B♭)

8fr >
B♭ E♭ G B♭
E v18
(E,G♯,B)

9fr > 11,9,9,9
B E G♯ B
F v18
(F,A,C)

10fr > 0,10,10,10
C F A C
 
G v18
(G,B,D)

7fr > 11,7,8,9
B D G B
   
B♭ v19
(B♭,D,F)

5,3,3,3
F B♭ D F
B v19
(B,D♯,F♯)

4fr > 6,4,4,x
F♯ B D♯ -
C v19
(C,E,G)

5fr >
G C E G
 
D v19
(D,F♯,A)

7fr >
A D F♯ -
E♭ v19
(E♭,G,B♭)

8fr >
B♭ E♭ G -
E v19
(E,G♯,B)

9fr > 11,9,9,x
B E G♯ -
F v19
(F,A,C)

10fr > 12,10,10,10
C F A C
 
G v19
(G,B,D)

11fr > 11,0,0,12
B G B D
   
B♭ v20
(B♭,D,F)

5,3,3,0
F B♭ D D
B v20
(B,D♯,F♯)

6fr > 6,8,7,9
F♯ D♯ F♯ B
C v20
(C,E,G)

5fr > 7,5,5,x
G C E -
 
D v20
(D,F♯,A)

9fr > 9,11,10,0
A F♯ A D
E♭ v20
(E♭,G,B♭)

10fr > 10,0,11,13
B♭ G B♭ E♭
E v20
(E,G♯,B)

11fr > 11,13,12,14
B G♯ B E
F v20
(F,A,C)

2fr > 0,2,6,x
C A F -
 
G v20
(G,B,D)

2,0,0,5
D G B G
   
B♭ v21
(B♭,D,F)

3fr > 5,3,6,0
F B♭ F D
B v21
(B,D♯,F♯)

6fr > 6,8,0,9
F♯ D♯ B B
C v21
(C,E,G)

7fr > 7,9,8,10
G E G C
 
D v21
(D,F♯,A)

7fr > 9,11,7,0
A F♯ F♯ D
E♭ v21
(E♭,G,B♭)

10fr > 10,12,11,13
B♭ G B♭ E♭
E v21
(E,G♯,B)

11fr > 11,13,0,14
B G♯ B E
   
G v21
(G,B,D)

2,0,0,x
D G B -
   
B♭ v22
(B♭,D,F)

5,3,3,x
F B♭ D -
B v22
(B,D♯,F♯)

6fr >
F♯ D♯ B -
   
D v22
(D,F♯,A)

9fr >
A F♯ A D
       
G v22
(G,B,D)

2,4,3,5
D B D G
   
B♭ v23
(B♭,D,F)

5fr > 5,7,6,8
F D F B♭
B v23
(B,D♯,F♯)

11fr >
- F♯ B D♯
             
G v23
(G,B,D)

2,4,0,5
D B B G
   
B♭ v24
(B♭,D,F)

10fr > x,10,11,12
- F B♭ D
               
G v24
(G,B,D)

7fr > x,7,8,9
- D G B
Happy playing from InternetChordDatabase.com!
All content ©2021 by InternetChordDatabase.com     v7.7.3 (beta)
Sponsored by Venters Consulting, LLC